u13jhr6.dandomain.edy.dk | Artikler

Dansk Psykologforening er både fagforening og standsforening for psykologer i Danmark. Foreningen organiserer alle typer psykologer. Det drejer sig om: Offentlige ansatte, privatpraktiserende psykologer, kliniske, neuro og organisationspsykologer samt ledende psykologer (www.dp.dk).

Privatpraktiserende psykologer er universitetsuddannede (cand. psych. eller mag. art.) eller har tilsvarende akademisk uddannelse (cand. pæd. psych.). Psykologtitlen er en beskyttet titel, dvs. at ingen må kalde sig psykolog, hvis de ikke har en af de nævnte uddannelser.

PRIVATLIVS-POLITIK
I henhold til EU´s regler om håndtering af persondata (GPDR) overholder jeg i min virksomhed de bestemmelser, der skal sikre dig, at jeg håndterer alle dine personlige data forsvarligt og efter gældende love.

Håndtering henviser til, hvordan jeg modtager; opbevarer og beskytter dine personlige data.

Alle henvendelser behandles fortroligt, psykologer er underlagt tavshedspligt og kan ikke indhente eller udlevere oplysninger om dig, medmindre du har givet dit samtykke hertil. I udgangspunktet er alle de oplysninger, jeg modtager om dig personligt – givet af dig personligt og dermed frivilligt.

Hvilke oplysninger modtager jeg:

Jeg modtager de personlige oplysninger, som du selv giver mig eller fra din læge, hvis han eller hun har ydet dig en henvisning med mulighed at få tilskud fra den offentlige sygesikring. Jeg kan også modtage oplysninger om dig, via din sundhedsforsikring eller andre, som skal betale for din behandling. Ingen af disse oplysninger gives til mig, uden du selv har ytret et direkte samtykke.

Hvordan opbevarer jeg oplysninger om dig:

I forbindelse med din behandling her noterer jeg både helbredsmæssige og psykologiske temaer i dit aktuelle liv, idet jeg via Sundhedsloven har pligt til at føre ordnede optegnelser. ( Jf. Autorisationslovens kap. 6 og Journalbekendtgørelsen Bek. nr. 1090 af 28.juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners journaler)

Mine notater føres i en elektronisk journal på et on line kliniksystem, med hvem jeg har indgået regelret databehandleraftale. Journalen er mit arbejdsredskab og kun du og jeg har adgang hertil. Du kan til enhver tid få et udskrift eller på klinikken – efter aftale – få adgang til at se din journal.

Hvordan beskytter jeg oplysningerne om dig:

Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Oplysninger om dig personligt og/eller administrativt i forhold til at kunne foretage afregninger noteres med hjemmel i databeskyttelses-forordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Videregivelse af personoplysninger om dig vil kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i Sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

LINKS
Nedenfor har jeg anført en række relevante links.

www.oda.nu
Fællesorganisationen for OCD-, Depressions- og Angstforeningerne

www.psykologeridanmark.dk
Dette er en meget enkel og informativ oversigt over alle de privatpraktiserende psykologer i Danmark, som også er medlem af Dansk Psykologforening. Her kan du anvende flere søgekriterier; f.eks. om det skal være en mandlig eller kvindlig psykolog; voksen eller børnepsykolog; geografisk placering; om psykologen har ydernummer og hvor lang en ventetid der er.

www.psykiatrifonden.dk
Psykiatrifonden har en meget bredt orienterende hjemmeside om deres egne tilbud men også om mange aktuelle forhold vedrørende psykisk sundhed og psykiske sygdomstilstande.

www.stps.dk
Der kan ske fejl i sundhedsvæsnet og fejl er jo oftest utilsigtede hændelser (UTH). Sundhedspersoner; patienter/klienter og pårørende hertil kan alle indberette UTH. Via linket ovenover kan du både læse mere og også indberette sådanne fejl.

At indberette en UTH er dog ikke det samme som at indgive en officiel klage eller søge erstatning.

Alle privatpraktiserende psykologer, som også er medlem af Dansk Psykologforening, er underlagt Etiknævnets principper og de Etiske principper for nordiske psykologer. Du finder rammer og vedtægter for begge sæt principper på Dansk Psykologforenings hjemmeside

www.dp.dk
www.psykolognaevnet.dk
I nogle sager, hvor man i forbindelse med sin behandling har lidt skade, kan det være muligt at søge erstatning. Du kan læse mere om dette via Ankestyrelsen

https://ast.dk/

Privatpraktiserende psykologer, som har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring, er omfattet den aftale som Danske Regioner og Dansk Psykologforening har indgået (overenskomsten). Du finder hele teksten på Dansk Psykologforenings hjemmeside.

Udover tilskud fra Den Offentlige Sygesikring kan man også være medlem af Sygeforsikringen Danmark, som i mange tilfælde supplerer tilskud fra det offentlige.

www.sygeforsikring.dk